Hvem må fornye førerkortet?

Hvem slipper å fornye førerkortet?

Hvordan fornyer jeg førerkortet? 

Når må jeg fornye førerkortet?  

Hva skjer dersom jeg ikke fornyer førerkortet?

Hvorfor må jeg fornye førerkortet?

 

Hvem må fornye førerkortet?  

Alle som har førerkort med varighet lenger en fem år, må fornye førerkortet dersom de behandles med blodsukkerdempende legemidler – enten insulin eller andre medisiner.  

Det gjelder uavhengig av type diabetes og hvis du har førerkort for: 

 • Personbil, med og uten henger 
 • Moped 
 • Traktor 
 • Motorsykkel 
 • Snøscooter 

Selv om du nylig har fått et nytt førerkort, må du likevel fornye dersom førerkoret ditt har varighet på mer enn fem år.    

RETTIGHETER: Les mer om kravene til førerkort ved diabetes her

Hvem slipper å fornye førerkortet?  

Dersom du regulerer diabetesen din ved hjelp av kosthold og mosjon, trenger du ikke å fornye førerkortet ditt.  

Dersom du allerede har førerkort med inntil fem års gyldighet, trenger du ikke fornye det før det går ut.  

Hvordan fornyer jeg førerkortet? 

Bestill time hos fastlegen din. Legen skal sjekke at du oppfyller de generelle helsekravene:  

 • at det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn. 
 • og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. 

Mener legen at du oppfyller helsekravene, får du en oppdatert helseattest som du leverer til Statens vegvesen. Du kan sende den i posten eller levere den på din nærmeste trafikkstasjon.

 

Helseattest

 • Det koster penger å få helseattest.
 • Prisene varierer fra legekontor til legekontor, men ifølge Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ligger prisen vanligvis et sted mellom 700 og 900 kroner.
 • Helseattest omfattes ikke av frikortordningen.
 • Utgifter til helseattest refunderes heller ikke på andre måter innenfor folketrygden.

OBS!

Sjekk at helseattesten du får av legen ikke har mer enn fem års varighet. Dersom legen skriver attest for mer enn fem år, vil ikke førerkortet bli gyldig.

Når må jeg fornye førerkortet?  

Absolutt siste frist for å levere helseattest til Statens vegvesen er 1. januar 2023. Det er lurt å gjøre det så fort som mulig. Det er mange tusen mennesker i Norge som nå må fornye førerkortet. Dersom alle venter til slutten av året, vil det bli vanskelig for Statens vegvesen å utstede førerkort til alle før nyttår.   

Hva skjer dersom jeg ikke fornyer førerkortet?  

Dersom du ikke fornyer førerkortet ditt, vil du i praksis ha et ugyldig førerkort fra 1. januar 2023. Å kjøre med ugyldig førerkort er ulovlig. 

Hvorfor må jeg fornye førerkortet?  

Førerkortforskriften § 4-1 er endret. Bakgrunnen for det er at Norge skal rette seg etter EUs førerkortdirektiv. De stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1. Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene).  

Det er flere grunner til at diabetes kan skape problemer i trafikken: 

 • Hvis du bruker insulin eller tilsvarende blodsukkersenkende legemidler kan du få alvorlig lavt blodsukker (hypoglemisk anfall) mens du kjører.  
 • Du kan ha senskader som synstap, nevropati og hjerte-kar sykdom som kan påvirke kjøreevnen din. 

Diabetesforbundet ble dessverre ikke hørt da forskriftendringen var ute på høring. Vi ba i vårt høringssvar om at de nye reglene kun skulle gjelde for personer som bruker legemidler som kan gi føling.   

RETTIGHETER: Les mer om kravene til førerkort ved diabetes her