Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vi og deg


Kven er vi?

Frekhaug legesenter har 6 fastlegar med fastlegeavtale med Meland kommune. Vi har og fast plass for éin turnuslege.  

Saman med Helsenaustet legepraksis har vi og ansvar for daglegevakt for kommunen sine innbyggjarar. Legekontora samarbeider om kollegial fråversdekking ved ferie mv.

Vi har og avtale med Universitet i Bergen om studentundervisning og studentutplassering. 

 

Kva kan du forvente?

- Allmennpraksis innan rammane for fastlegeordninga.

- Øyeblikkelig / akuttmedisinsk hjelp på dagtid 0800-1530 utfrå medisinsk behov.

- Svangerskapskontrollar og jordmortenester.

- Å bli møtt på ein venleg og respektfull måte.

- Bli møtt av kompetent fagpersonell som held seg fagleg oppdatert.

- At du blir tatt med på råd om utgreiing og behandling.

- At du får tilbakemelding ved unormale prøvesvar.

- At personalet samarbeider til det beste for deg som pasient.

- At vi samarbeidar med andre kommunale helsetenester der det er naudsynt, som helsestasjon, avd. for psykisk helse, heimetenestene, fysioterapeutane m.fl.

 

Kva forventer vi av deg som pasient?

- At du møter presis til avtalt time.

- At du gir beskjed i luka ved endring av navn, adresse, telefonnummer eller arbeidsgjevar.

- At du betalar før du går, i betalingsmaskinen på venterommet. Kontant eller med bankkort.

- At du avbestiller timen seinast 24 timar før, dersom du ikkje kan møte.

- At du viser tålmod ved forseinkingar. Av og til er pågangen stor, eller andre har behov for akutthjelp. Neste gang kan det vere du som treng litt ekstra tid.

 

Om klage

Ved klage på medisinsk behandling vil Fylkesmannen i Hordaland vere overordna klageinstans. Dei fleste klagar kan imidlertid løysast på eit lågare nivå. Dersom du ikkje er nøgd med oppfølginga bør du ta saka opp med den legen det gjeld. I neste runde kan saka eventuelt meldast til kommuneoverlegen.

Du har og rett på ei fornya vurdering ("second opinion") hjå ein annan fastlege, utan å måtte klage.

Kommunen si overordna administrative og politiske leiing har ansvar for tilstrekkjelege ressursar og kapasitet i fastlegeordninga og den øvrige kommunale helsetenesta.

Krav om økonomisk erstatning for feilbehandling i kommunen eller sjukehus rettast til Norsk Pasientskadeerstatning.