Gjøvik legesenter er nå en del av PraksisNett, som er en infrastruktur som legger til rette for at forskere kan gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. PraksisNett er et samarbeid mellom alle de fire universitetene med medisinske fakultet i Norge (Oslo, Bergen, Tronheim, Tromsø). Ca. 90 fastlegepraksiser rundt om i Norge skal innen lenge delta i PraksisNett.

Ved konktete forskningsprosjekter hvor det er ønskelig at pasienter i vår praksis innlemmes, vil den enkelte pasient bli kontaktet og forespurt direkte.

 

Du kan lese mer på PraksisNett